Corporate lawyer

TRAN DUC THANG

Luật sư - Director

Lê Văn Cảnh

Luật sư - Vice Director

Nguyễn Hữu Duy

Luật sư - Vice Director

Vu Trong Thuong

Cố vấn - Lawyer

Đinh Công Hoàng

Luật sư - Luật sư

Trần Anh Tú

Luật sư - Luật sư

Phan Quốc Thành

Luật sư - Luật sư

Phạm Huy Thọ

Luật sư - Luật sư