Luật sư

TRẦN ĐỨC THẮNG

Luật sư - Giám Đốc

Lê Văn Cảnh

Luật sư - Phó Giám đốc

Nguyễn Hữu Duy

Luật sư - Phó Giám Đốc

Đinh Công Hoàng

Luật sư - Luật sư tập sự

Trần Anh Tú

Luật sư - Luật sư

Phan Quốc Thành

Luật sư - Luật sư tập sự

Phạm Huy Thọ

Luật sư - Luật sư

Lê Thị Thu Huyền

Luật sư - Luật sư

Trần Thanh Ngọc

Luật sư - Luật sư

Nguyễn Thị Thúy Chung

Luật sư - Luật sư