Chuyên viên

Phạm Ngọc Oanh

Chuyên viên - Thư ký Luật sư

Nguyễn Thị Huế

Chuyên viên - Thư ký Luật sư

Phạm Thị Quỳnh Như

Chuyên viên - Chuyên viên pháp lý

Nguyễn Thị Lâm

Chuyên viên - Chuyên viên pháp lý

Nguyễn Đức Dư

Chuyên viên - Chuyên viên pháp lý