Luật sư công ty

TRẦN ĐỨC THẮNG

Luật sư - Giám Đốc

Lê Văn Cảnh

Luật sư - Phó Giám đốc

Nguyễn Hữu Duy

Luật sư - Phó Giám Đốc

Vũ Trọng Thưởng

Cố vấn - Luật sư

Trần Trọng Liên

Cố vấn - Luật sư

Nguyễn Đắc Uyên

Cố vấn - Luật sư

Lê Thanh Bình

Cố vấn - Luật sư

Trần Thanh Binh

Cố vấn - Luật sư

Trần Thị Cảnh

Cố vấn - Luật sư

Trương Thị Pha

Cố vấn - Luật sư

Đinh Công Hoàng

Luật sư - Luật sư tập sự

Trần Anh Tú

Luật sư - Luật sư

Phan Quốc Thành

Luật sư - Luật sư tập sự

Phạm Huy Thọ

Luật sư - Luật sư

Lê Thị Thu Huyền

Luật sư - Luật sư

Phạm Ngọc Oanh

Chuyên viên - Thư ký Luật sư

Nguyễn Thị Huế

Chuyên viên - Thư ký Luật sư

Phạm Thị Quỳnh Như

Chuyên viên - Chuyên viên pháp lý

Nguyễn Thị Lâm

Chuyên viên - Chuyên viên pháp lý

Trần Thanh Ngọc

Luật sư - Luật sư

Nguyễn Đức Dư

Chuyên viên - Chuyên viên pháp lý

Nguyễn Thị Thúy Chung

Luật sư - Luật sư