Theo đó kể từ ngày 01/9/2017 viên chức chuyên ngành y tế trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp y tế công lập hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế nếu muốn đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì tùy theo từng hạng phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện, cụ thể:

 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I

- Có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng 1;

- Có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư chuyên ngành phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng;

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng II, có cùng 4 (bốn) chữ số đầu trong mã số chức danh nghề nghiệp với chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng.

 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II

- Có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng II;

- Có bằng chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng;

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng III, có cùng 4 (bốn) chữ số đầu trong mã số chức danh nghề nghiệp với chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng.

 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III

- Có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng III;

- Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng;

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV, có khả năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí công việc phù hợp với chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định chi tiết nhiều nội dung liên quan đến thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế cụ thể như sau:

 Nguyên tắc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, Hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế,Trình tự, thủ tục và thẩm quyền cử viên chức dự xét thăng hạng, hội đồng xét thăng hạng, xác định người trúng tuyển, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2017.

 

Theo Tuyên truyền phổ biến Pháp luật