TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Công ty Luật Hùng Thắng cần tuyển 02 chuyên viên tư vấn sở hữu trí tuệ: […]

Xem thêm
TUYỂN DỤNG LUẬT SƯ CHUYÊN SÂU LĨNH VỰC HÀNG HẢI

Công ty Luật Hùng Thắng cần tuyển luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực hàng hải […]

Xem thêm
BLHS 2015: Mở rộng chủ thể chịu TNHS khi vi phạm quy định về giao thông đường bộ

Điều 202 BLHS 1999 quy định “Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, theo đó chỉ những người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này. […]

Xem thêm
Kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án cấp huyện – Những vấn đề đặt ra

Kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án có vai trò quan trọng nhằm bảo đảm sự chính xác, có căn cứ, đúng pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần bảo đảm pháp luật thực hiện thống nhất. […]

Xem thêm
Quyền công tố của VKSND cấp cao

VKSND cấp cao là một cấp kiểm sát mới theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014; được tổ chức theo thẩm quyền xét xử của Tòa án, không phụ thuộc vào phân cấp đơn vị hành chính. Bài viết đề cập đến quyền công tố của VKSND cấp cao. […]

Xem thêm
Điểm mới về miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 BLHS 2015

Miễn TNHS là chế định nhân đạo trong Bộ luật Hình sự Việt Nam. Áp dụng đúng chế định này có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đáp ứng mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu giáo dục người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội. […]

Xem thêm
Từ 01/01/2018, các doanh nghiệp, tổ chức không được tự đặt in hóa đơn?

Đây là nội dung đề xuất của Bộ Tài chính trong Dự thảo Nghị định về hoá đơn (sửa đổi), thay thế Nghị định 51/2010 và Nghị định 04/2014. […]

Xem thêm
Sẽ ghi âm, ghi hình, ghi hình có âm thanh về diễn biến phiên tòa theo quy định của pháp luật

Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-TANDTC ngày 28/7/2017 về việc ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa. […]

Xem thêm
TANDTC hướng dẫn thi hành khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14

Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 256/TANDTC-PC ngày 31/7/2017 thi hành khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc áp dụng BLHS 2015 […]

Xem thêm
Bắt buộc chữa bệnh theo BLTTHS và BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Bắt buộc chữa bệnh được áp dụng đối với người có hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, người trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự. […]

Xem thêm