DANH SÁCH MỘT SỐ VỤ VIỆC/GIAO DỊCH ĐIỂN HÌNH ĐƯỢC LUẬT SƯ CỦA CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG TƯ VẤN VÀ/HOẶC GIẢI QUYẾT

Tranh tụng & Giải quyết Tranh chấp

  • Tham gia với tư cách luật sư bào chữa cho nhiều thân chủ - bị truy tố với các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; các tội xâm phạm sở hữu; các tội xâm phậm trật tự quản lý kinh tế,…  
  • Tư vấn và đại diện một số lượng lớn khách hàng là cá nhân trong các vụ án hình sự tại Cơ quan điều tra, Kiểm sát và Tòa án.
  • Tư vấn và đại diện cho nhiều Khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp về nội bộ doanh nghiệp, tranh chấp giữa doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác,…
  • Tư vấn và hỗ trợ nhiều Khách hàng khác trong các vụ án dân sự, hình sự, kinh tế, hôn nhân và gia đình,....

Tư vấn Doanh nghiệp

  • Tư vấn quản trị doanh nghiệp và xây dựng hệ thống văn bản nội bộ: Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế điều hành,….
  • Tư vấn cấu trúc giao dịch và soạn thảo hợp đồng kinh tế.
  • Tư vấn pháp lý về mua bán & sáp nhập doanh nghiệp.
  • Tư vấn và hỗ trợ các nhà đầu tư.
  • Tư vấn và đại diện soạn thảo và đàm phán hợp đồng kinh tế và các loại hợp đồng khác .
  • Tư vấn pháp lý thường xuyên đối với các hoạt động của doanh nghiệp.