Đi cùng sự biến động của thị trường, của nhu cầu sản xuất kinh doanh là sự thay đổi của doanh nghiệp. Vốn điều lệ, một yếu tố quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp khi bước vào thương trường. Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về vốn điều lệ, những tác động của việc tăng, giảm vốn điều lệ đối với quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, Công ty Luật Hùng Thắng đồng hành cùng doanh nghiệp, giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn phương thức hiệu quả nhất cho doanh nghiệp khi thay đổi vốn điều lệ.

1. Tăng vốn điều lệ

Tùy vào loại hình Doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ qua các hình thức khác nhau như mua lại cổ phần của cổ đông, phát hành cổ phần chào bán, tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

a) Tăng vốn Công ty Cổ phần

- Thông báo thay đổivốn điều lệ doanh nghiệp;

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ; hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần (với trường hợp tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần chào bán)

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

- Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ.

b) Tăng vốn Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

- Thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;

- Quyết định của Hội đồng thành viên (HĐTV) về việc thay đổi vốn điều lệ;

- Biên bản họp HĐTV về việc thay đổi vốn điều lệ;

- Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới);

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

+ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp thành viên mới là cá nhân;

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên mới là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng;

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Luật Đầu tư (Nếu thành viên mới là nhà đầu tư nước ngoài);

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

- Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ.

c) Tăng vốn Công ty TNHH một thành viên

- Thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;

- Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

- Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ.

2. Giảm vốn điều lệ

Hồ sơ giảm vốn điều lệ doanh nghiệp bao gồm:

a) Giảm Vốn Công ty cổ phần

- Thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;

- Quyết định của ĐHĐCĐ về việc thay đổi vốn điều lệ;

- Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc thay đổi vốn điều lệ;

- Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ để hoàn trả vốn góp cho cổ đông, cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần. (Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập);

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

- Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ.

b) Giảm Vốn Công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;

- Quyết định của HĐTV về việc thay đổi vốn điều lệ;

- Biên bản họp HĐTV về việc thay đổi vốn điều lệ;

- Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ để trả cho số vốn giảm cho các thành viên, cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty TNHH;

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

- Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ.

c) Giảm Vốn Công ty TNHH một thành viên

- Thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;

- Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;

- Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty;

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

- Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ

 

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

- Tư vấn cho doanh nghiệp về số vốn tăng, giảm sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế cũng như các quy định của pháp luật về việc thay đổi vốn điều lệ.

- Soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo quy định, hướng dẫn khách hàng ký đóng dấu;

- Đại diện theo ủy quyền của khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước;

- Tư vấn các thủ tục thực hiện lập và nộp tờ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo (trong trường hợp thay đổi vốn điều lệ làm thay đổi bậc đóng thuế môn bài).