Hôn nhân và gia đình là một trong những nền tảng cơ bản của xã hội. Tuy nhiên, theo đà phát triển của kinh tế, quan hệ hôn nhân và gia đình ngày nay không những chịu sự chi phối, điều chỉnh của các quan niệm về đạo đức, tín ngưỡng, tôn giáo…mà còn chịu sự điều chỉnh ngày càng lớn từ các quy định pháp luật.

Công ty Luật TNHH Hùng Thắng cung cấp dịch vụ tư vấn hôn nhân và gia đình với những dịch vụ thế mạnh như sau:

- Tư vấn tiền hôn nhân (điều kiện kết hôn, thủ tục kết hôn)

- Tư vấn thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

- Tư vấn gộp tài sản riêng thành tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

- Tư vấn ly hôn trong nước

- Tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài

- Tư vấn khác