Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Nghĩa vụ của người được hưởng án treo được quy định cụ thể trong Luật thi hành án hình sự 2019. Vậy vấn đề xử lý người hưởng án treo do cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên được quy định như thế nào?

1. Nghĩa vụ của người được hưởng án treo

Điều 87 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định về nghĩa vụ của người được hưởng án treo như sau:

“ Điều 87. Nghĩa vụ của người được hưởng án treo

  1. Có mặt theo giấy triệu tập và cam kết việc chấp hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này.
  2. Thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong việc tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, nơi làm việc, học tập; chấp hành đầy đủ hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp vì lý do khách quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.
  3. Chịu sự giám sát, giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi cư trú, nơi làm việc.
  4. Chấp hành quy định tại Điều 92 của Luật này.
  5. Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.
  6. Hằng tháng phải báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình. Trường hợp vắng mặt theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật này thì khi hết thời hạn vắng mặt, người được hưởng án treo phải báo cáo về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình.”

Theo đó, người được hưởng án treo cần phải tuân thủ thực hiện các nghĩa vụ nêu trên. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ sẽ bị xử lý theo quy định

2. Xử lý trường hợp người hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên

Khoản 5 Điều 65 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017 quy định: 

“ Điều 65. Án treo

...

5.Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo...”

Tại Điều 10 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ Luật Hình sự về án treo quy định:

“ Điều 10. Trường hợp người được hưởng án treo bị buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo do cố ý vi phạm nghĩa vụ

Người được hưởng án treo có thể bị Tòa án buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo nếu đang trong thời gian thử thách mà cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên.”

Như vậy, trường hợp người được hưởng án treo nếu cố ý vi phạm nghĩa vụ tại Điều 87 Luật Thi hành án hình sự 2019 sẽ bị buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 


10/01/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185