Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020. Trong đó quy định, có các loại cổ phiếu cơ bản, các nội dung chủ yếu trong cổ phiếu (Theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật doanh nghiệp)

1. Căn cứ pháp lý

    Luật doanh nghiệp 2020

2. Nội dung

Cổ phiếu là gì? Có các loại cổ phiếu cơ bản nào?

     Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì “Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.
Như vậy, có thể thấy cổ phiếu là một dạng chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành để xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ đông trong công ty.

Luật doanh nghiệp quy định có các loại cổ phiếu cơ bản sau:

   - Cổ phiếu phổ thông: Người sở hữu cổ phiếu phổ thông là cổ đông phổ thông. Cổ phiếu phổ thông là loại cổ phiếu phổ biến nhất trong các loại cổ phiếu của một công ty cổ phần.

   - Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: là cổ phiếu có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phiếu ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

   - Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: là cổ phiếu được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

   - Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: là cổ phiếu được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

   - Các loại cổ phiếu ưu đãi khác: Theo quy định tại Điều lệ công ty.

Cổ phiếu bao gồm những thông tin gì?

     Theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật doanh nghiệp quy định cổ phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

   - Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   - Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

   - Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;

   - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

   - Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

   - Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;

   - Nội dung khác theo quy định tại các điều 116, 117 và 118 của Luật doanh nghiệp đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu cổ phiếu đó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra.

Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

   - Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;

   - Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Trên đây là những quy định của Luật doanh nghiệp về nội dung của cổ phiếu trong công ty cổ phần. Nếu bạn còn bất cứ vấn đề nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.


10/06/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185