Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Biên bản họp Hội đồng thành viên là văn bản ghi lại nội dung các cuộc họp. Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp thì biên bản cuộc họp bao gồm những nội dung gì? Trong bài viết này, Luật sư tư vấn pháp lý Doanh nghiệp sẽ giúp bạn giải đáp những vướng mắc trên.

1. Biên bản họp Hội đồng thành viên bao gồm những nội dung gì?

Biên bản họp hội đồng thành viên là văn bản ghi nhận nội dung, ý kiến, phiếu biểu quyết tại cuộc họp hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, biên bản họp hội đồng thành viên sẽ ghi nhận toàn bộ thông tin của người tham gia, diễn biến cuộc họp, kết quả bỏ phiếu biểu quyết và kết quả cuối cùng của cuộc họp

Theo quy định tại Điều 60 của Luật doanh nghiệp thì cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi nhận bằng biên bản hoặc có thể ghi âm hoặc ghi và lưu trữ dưới hình thức điện tử khác.

Biên bản họp Hội đồng thành viên phải thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;
  • Họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên không dự họp;
  • Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;
  • Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;
  • Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;
  • Họ, tên, chữ ký và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có);
  • Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp.
  • Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại của Luật doanh nghiệp. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

2. Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

CÔNG TY TNHH .........               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      -----------------                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ..../20...../BB-.......                                ------------------

                ………., ngày ..... tháng ..... năm 20....  

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY ..............................
( V/v..........................................)

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm 20....., tại trụ sở công ty: ………………………..
Công ty ............... tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là Bà/Ông .................................
1. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ: …………..đến ………….
Chủ toạ cuộc họp: .......................... – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên
Thành viên góp vốn: .......................
Thư ký cuộc họp: ........................
2. Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:
- Bà/Ông .................. – thành viên sáng lập nắm giữ .............. đồng (................. …..đồng chẵn) chiếm ........% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ..... cấp ngày ..... tháng ....... năm 20.....
- Bà/Ông .................. – thành viên sáng lập nắm giữ .............. đồng (................. …..đồng chẵn) chiếm ........% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ..... cấp ngày ..... tháng ....... năm 20.....
Các thành viên công ty có mặt dự họp đầy đủ, đại diện sở hữu 100% tổng vốn điều lệ của Công ty.
Các thành viên công ty thống nhất số phiếu biểu quyết trong cuộc họp này là: 01 phiếu biểu quyết tương ứng với …………, VNĐ giá trị vốn góp. Như vậy tổng số phiếu phát ra trong cuộc họp này là: …….. phiếu tương ứng với …………., VNĐ, chiếm 100% Tổng vốn điều lệ của công ty.
3. Chương trình và nội dung cuộc họp:
Sau khi bàn bạc, thảo luận, các thành viên đã biểu quyết nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty với các nội dung như sau:
……………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………..……………………………………
Ý kiến của các thành viên về các vấn đề trong cuộc họp:………………
…………………………………………………………………………………………….……………
4. Biểu quyết
Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ………………………..
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ…………....
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành…………………..
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành……….
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến…………

5. Các quyết định được thông qua
……………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………….…………………………………

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản lưu tại trụ sở công ty, 01 gửi cho bộ phận có thẩm quyền xử lý theo quy định.

            CHỦ TỌA                                                         THƯ KÝ   
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)                             (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

 

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

 

................................                                      ..................................


23/06/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185