Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Cùng là loại hình công ty TNHH, tuy nhiên nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH 2 thành viên trở lên lại có những điểm khác so với công ty TNHH 1 thành viên. Dưới đây là mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH 2 thành viên trở lên bạn có thể tham khảo.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Phụ lục IV-3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------
---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mã số doanh nghiệp: …………..

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày …… tháng …… năm ……

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………………

Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………… Fax: ……………………………

Email: …………………………………………………… Website: ………………………

3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):

……………………………………………………………………………..

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT Tên công ty Quốc tịch Địa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Phần vốn góp
(VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)
Tỷ lệ (%) Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; Số Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức Ghi chú
               

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty1

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………… Giới tính: ………………

Chức danh: …………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………/ ………/ ………… Dân tộc: ……………………… Quốc tịch: ……

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………………………..

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………………………….

Ngày cấp: ………/ ………/ …………… Nơi cấp: ………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 


07/07/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185