Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

So với Bộ luật lao động 2012 thì Bộ luật lao động 2019 có nhiều điểm mới về hợp đồng lao động. Vậy nên người lao động và người sử dụng lao động cần nắm rõ những quy định mới này để đảm bảo quyền lợi cho mình. Cụ thể trong bài viết dưới đây, luật sư lao động tại công ty Luật Hùng Thắng sẽ tư vấn rõ hơn về các điểm mới của hợp đồng lao động để bạn đọc nắm vững.

Xem thêm các chủ đề liên quan dưới đây:

Hợp đồng lao động vô hiệu

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

1. Chính thức bỏ hợp đồng thời vụ:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Bộ luật lao động 2019 về các loại hợp đồng lao động bao gồm:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.”

Điều 22 Bộ Luật lao động 2012 quy định về các loại hợp đồng lao động như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

Theo đó, Bộ Luật lao động 2019 chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động là hợp đồng không xác định thời hạn và hợp đồng xác định thời hạn trong khi quy định tại Bộ Luật lao động 2012 là 03 loại hợp đồng.

2. Công nhận hợp đồng lao động điện tử:

Theo quy định của Bộ Luật lao động 2012 thì hình thức hợp đồng lao động bao gồm hợp đồng lao động giao kết bằng văn bản và hợp đồng lao động giao kết bằng lời nói.

Điều 14 Bộ Luật lao động 2019 quy định về hình thức hợp đồng lao động như sau:

“ 1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.”

Theo đó, Bộ Luật lao động 2019 đã bổ sung hình thức hợp đồng lao động điện tử. Việc giao kết hợp đồng lao động qua phương tiện điện tử sẽ giúp mọi thứ được linh hoạt hơn.

3. Bổ sung quy định liên quan đến xác định hợp đồng lao động:

Điều 13 Bộ Luật 2019 quy định về hợp đồng lao động như sau:

“ 1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.”

Như vậy nhằm để chấm dứt việc dùng tên khác cho hợp đồng lao động để né tránh nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước thì Bộ Luật lao động đã quy định dù tên gọi thế nào nhưng có hai nội dung nêu trên thì được coi là hợp đồng lao động.

4. Người sử dụng lao động không được buộc người lao động làm việc để trả nợ:

Điều 20 Bộ Luật lao động 2012 quy định về những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động:

“ 1. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.”

Ngoài những nội dung quy định trên thì trong tại Khoản 3 Điều 17 Bộ Luật lao động 2019 có thêm quy định 3. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.” Quy định này nhằm góp phần bảo vệ đảm bảo tốt hơn về quyền lợi cho người lao động.

5. Trong hợp đồng lao động có thể quy định về nội dung thử việc:

Bộ Luật lao động năm 2012 quy định người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.Từ 01/01/2021, người lao động và người sử dụng lao động sẽ có thêm sự lựa chọn, đó là có thể thỏa thuận về nội dung thử việc trong hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng thử việc (theo quy định tại Điều 24 BLLĐ năm 2019).

6. Bổ sung 04 trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động:

Một số trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động được quy định trong Bộ Luật lao động 2012 đó là: Lao động đi làm nghĩa vụ quân sự; lao động bị tạm giữ, tạm giam; lao động nữ mang thai;

Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Từ ngày 01/01/2021, sẽ có thêm các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động bao gồm ( Điều 30 Bộ Luật lao động 2019)

- Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;

- Người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

7. Người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

Theo Khoản 1 Điều 37 Bộ Luật lao động 2012, người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vừa phải đáp ứng thời gian báo trước vừa phải có 01 trong các lý do như: Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động; được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước; bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;...

Trong khi đó, khoản 1 Điều 35 Bộ Luật lao động năm 2019 quy định người lao động không cần lý do vẫn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng cần đảm bảo thời gian báo trước.

8. Tăng thời hạn thanh toán các khoản tiền khi chấm dứt hợp đồng lao động:

Khác với quy định trong Bộ Luật lao động 2012 về thời hạn thanh toán các khoản tiền khi chấm dứt hợp đồng lao động là 07 ngày thì tại Bộ Luật lao động 2019, thời hạn thanh toán được kéo dài lên 14 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

9. Thêm trường hợp người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

So với Bộ Luật lao động 2012 thì quy định tại Bộ Luật lao động 2019 bổ sung thêm 03 trường hợp mà người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

- Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật lao động 2019, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

- Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

- Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật lao động 2019 khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

10. Bổ sung quy định về các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước

Khoản 2 Điều 35 Bộ Luật lao động 2019 quy định các trường hợp người lao động không cần báo trước sau đây:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

- Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

- Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện HĐLĐ.

Như vậy, Bộ Luật lao động 2019 có thêm 10 điểm mới về hợp đồng lao động so với Bộ Luật lao động 2012. Để giải đáp các vướng mắc và đảm bảo quyền lợi của mình khi gặp bất cứ vấn đề pháp lý về lao động hay lĩnh vực khác, hãy liên hệ ngay với Công ty Luật Hùng Thắng để các luật sư giỏi hỗ trợ nhanh nhất, chính xác nhất.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG

Địa chỉ: 10-A9, Tập thể Bộ Công an, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội.

VP Hà Nội: Số 202 Mai Anh Tuấn, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

VP Hà Tĩnh: Số 286 Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Hotline: 19000185  //  Email: info@luathungthang.com.


20/12/2020
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185