Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Báo cáo tài chính là tài liệu rất quan trọng, phản ánh toàn bộ quá trình hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm. Chính vì vậy, thiết lập tài chính báo cáo phải được thực hiện đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật. Trong bài viết này, Luật Hùng Thắng sẽ đưa ra các lưu ý khi lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp hoàn thành bản báo cáo tài chính năm 2020 một cách trọn vẹn. Căn cứ quy định Luật Kế toán 2015 và Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, nội dung tư vấn doanh nghiệp như sau:

1. Lưu ý về thời hạn nộp báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp

-  Thời hạn nộp báo cáo tài chính đối với Doanh nghiệp nhà nước:

  • Chậm nhất 20 ngày đối với báo cáo quý – kể từ ngày kết thúc quý.
  • Chậm nhất 30 ngày đối với báo cáo năm – kể từ sau ngày kết thúc năm tài chính.

-  Thời hạn nộp báo cáo tài chính đối với Các tổng công ty:

  • Chậm nhất 45 ngày đối với báo cáo quý – kể từ ngày kết thúc quý.
  • Chậm nhất 90 ngày đối với báo cáo năm, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

-  Thời hạn nộp báo cáo tài chính đối với Các đơn vị kế toán trực thuộc:

  • Nộp BCTC quý, năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị cấp trên quy định.

-  Thời hạn nộp báo cáo tài chính đối với các Doanh nghiệp tư nhân, các công ty hợp danh:

  • Chậm nhất là 30 ngày – kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

-  Thời hạn nộp báo cáo tài chính đối với Các Doanh nghiệp khác còn lại:

  • Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Như vậy, doanh nghiệp phải hoàn thành và nộp báo cáo tài chính năm 2020 trước ngày 30/03/2021, doanh nghiệp lập, ký số và nộp qua cổng thông tin thuế điện tử. Những doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính Sau thời hạn trên đều được tính là chậm nộp.

2. Lưu ý về việc hạch toán các khoản chi phí trong năm

Các khoản chi phí của năm 2020 được thanh toán vào đầu năm 2021 => phải ghi nhận vào chi phí năm 2020.

- Theo nguyên tắc và quy định của Luật thuế TNDN, chi phí phát sinh năm nào phải ghi nhận vào thu nhập tính thuế năm đó. Các khoản chi phí như tiền lương, điện thoại, internet,... phát sinh của tháng 12/2020 thì phải ghi nhận vào chi phí của tháng 12/2020, tuy rằng sang tháng 01/2021 mới thanh toán.

- Tiền thưởng cho người lao động năm 2020 (nếu có) được chi trả trong năm 2021 phải được ghi nhận chi phí năm 2020.

- Các khoản chi phí của năm 2020 nhưng chưa có đủ hoá đơn thì phải tiến hành trích trước để đảm bảo tính phù hợp của doanh thu và chi phí.

3. Lưu ý về việc kiểm kê tài sản và đối chiếu công nợ cuối năm

Tài sản bao gồm: NVL, HH, CCDC,...phải được thực hiện kiểm kê và lập Biên bản kiểm kê tại thời điểm 31/12/2020. Chênh lệch nếu có phải được xử lý và ghi nhận vào BCTC năm 2020.

Công nợ bao gồm các khoản phải thu (131), phải trả (331), các khoản vay (341) và các khoản tạm ứng (141), phải thu (138), phải trả khác (3388),...

Kế toán phải được lập biên bản đối chiếu cho từng đối tượng xác nhận, ký trên biên bản đối chiếu công nợ. Việc này vừa đảm bảo tính chắc chắn của các khoản công nợ, và vừa tránh được việc bỏ sót các khoản chi phí/doanh thu trong năm.

4. Lưu ý về việc đối chiếu công nợ với thuế và chi trả lương cho người lao động cuối năm

Kế toán cần liên hệ các cơ quan chức năng này để xác nhận tính chắc chắn của các khoản phải trả phải nộp về thuế và BHXH.

Lương tháng 12/2020 được chi vào tháng 01 năm 2021 nhưng thu nhập này là thu nhập chịu thuế TNCN năm 2021 của người lao động (KHÔNG được phép ghi nhận vào tờ khai QT thuế TNCN 2020).

Theo luật thuế TNCN, thời điểm tính thuế TNCN từ tiền công là điểm chi trả. Cho nên lương tháng 12/2020 của Người lao động mà được trả vào tháng 01/2021 thì thuế TNCN được khai vào tháng 01/2021 và có thể thực hiện trên quyết toán thuế TNCN 2021.

Tiền lương năm 2020 thanh toán chậm nhất 31/03/2021. Nợ khoản 2020 quá 90 ngày (đến 31/03/2021 vẫn chưa thanh toán) theo quy định của pháp luật TNDN thì không thể ghi vào chi phí được trừ năm 2020.

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách lập Báo cáo tài chính 


09/05/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185