Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Mẫu bố cáo thành lập doanh nghiệp, công ty mới nhất hiện nay, như sau:

Bố cáo thành lập doanh nghiệp chính là việc công bố thông tin về doanh nghiệp mới thành lập trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo mẫu Phụ lục II-24 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thời hạn đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

Dưới đây là mẫu bố cáo thành lập doanh nghiệp, công ty:

TẢI VỀ MẪU BỐ CÁO THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÂY

Phụ lục II-24
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………

…….., ngày …. tháng … năm ….

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ...................................................................................
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân
□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ): …………..
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ............................................................................................
Ngày cấp: .......... /............ /........... Nơi cấp:.....................Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…
Điện thoại (nếu có): ............................................... Email (nếu có):.....................................
Là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp2:
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):……………………………
Mã số doanh nghiệp:.............................................................................................................
Đăng ký lần đầu ngày......./…..../…..…
Đăng ký thay đổi lần thứ..…ngày..…../…..../…..…
Đề nghị đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:
………………………………………………………………………………………
Văn bản gửi kèm (chỉ kê khai nếu doanh nghiệp có văn bản gửi kèm)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Đề nghị Quý Phòng xem xét, đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi họ tên)3

Trên đây là thông tin bố cáo; Mẫu đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, công ty mới nhất. Ngoài ra nếu thay đổi đăng ký kinh doanh thì cần ghi rõ thông tin thay đổi mới và thông tin cũ hoặc liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh thành lập công ty, doanh nghiệp; Tư vấn Luật Doanh nghiệp,...Chúc các bạn thành công!


15/09/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185