Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp khá đặc thù vì không có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên khi thành lập doanh nghiệp tư nhân thì bạn vẫn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Phụ lục IV-1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Mã số doanh nghiệp: …………..

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày …… tháng …… năm ……

1. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa): …………………………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………… Fax: ……………………………

Email: …………………………………………………… Website: ………………………

3. Vốn đầu tư (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): ……………………………………………………………………………..

4. Chủ doanh nghiệp

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………… Giới tính: …………….

Sinh ngày: ………/ ………/ ………… Dân tộc: ……………… Quốc tịch: ……………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………………………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ……………………………………………………………

Ngày cấp: ………/ ………/ …………… Nơi cấp: ………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Tham khảo thông tin liên quan:

- Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

- Luật doanh nghiệp mới về doanh nghiệp tư nhân

- Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp


07/07/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185