Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công ty cổ phần là người quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có vai trò và nhiệm vụ rất quan trọng đối với hoạt động của công ty. 

1. Quy định về Giám đốc/ Tổng giám đốc trong công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 162 Luật doanh nghiệp thì Giám đốc/ Tổng giám đốc trong công ty cổ phần có thể được bầu từ thành viên Hội đồng quản trị hoặc là người được công ty thuê làm Giám đốc/ Tổng giám đốc để quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. 

Giám đốc/ Tổng giám đốc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Giám đốc/ Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc/ Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm với số lần không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc/ Tổng Giám đốc trong công ty cổ phần

Giám đốc/ Tổng giám đốc trong công ty cổ phần là một vị trí rất quan trọng trong công ty vì vậy muốn trở thành Giám đốc/ Tổng giám đốc phải đáp ứng được những tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 162 Luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 • Không thuộc đối tượng không được quyền tham gia thành lập và quản lý công ty quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 • Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ;
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.
3. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/ Tổng Giám đốc trong công ty cổ phần

Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/ Tổng Giám đốc công ty cổ phần được quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp như sau:

 • Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 • Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 • Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Bên cạnh những quyền và nghĩa vụ trên thì Giám đốc/ Tổng giám đốc trong công ty cổ phần còn phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị công ty và pháp luật về những vấn đề sau:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;
 • Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về nội dung quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật doanh nghiệp;
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty;
 • Trách nhiệm khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trên đây là những quy định của Luật doanh nghiệp 2020 về chức danh Giám đốc/ Tổng giám đốc trong công ty cổ phần. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc bạn cần tư vấn về thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay đổi Giám đốc/ Tổng giám đốc trong công ty cổ phần, vui lòng liên hệ với chúng tôi để các Luật sư, chuyên viên tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi giải đáp và hỗ trợ.


15/03/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185