Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

M&A Là viết tắc của từ Mergers and Acquisitions (Mua bán và sát nhập), là phương thức mà các tập đoàn thống nhất quyền sở hữu hợp pháp đối với các tài sản trước đây chịu sự kiểm soát riêng biệt của một doanh nghiệp.

Sáp nhập hoặc mua lại là sự kết hợp của hai doanh nghiệp, trong đó một công ty bị tập đoàn khác kiểm soát hoàn toàn. Công ty ít quan trọng hơn mất đi bản sắc và trở thành một phần của tập đoàn quan trọng hơn, công ty vẫn giữ được bản sắc của mình. Việc sáp nhập sẽ dập tắt công ty được hợp nhất và công ty còn tồn tại sẽ thừa nhận tất cả các quyền, đặc quyền và nghĩa vụ của công ty được hợp nhất. 

Trong luật cạnh tranh năm 2004 đã đề cập sáp nhập doanh nghiệp với tư cách là một dạng của tập trung kinh tế. Theo điều 17 của Luật này, sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác đồng thời chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Sáp nhập doanh nghiệp cũng cần được phân biệt với liên doanh. Liên doanh giữa các doanh nghiệp là việc hai hay nhiều các doanh nghiệp cùng góp một phần tài sản, quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới


17/06/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..