Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiêp không tự thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh thì có thể ủy quyền cho người khác. Tuy nhiên, việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản. Nội dung giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

TẢI BIỂU MẪU TẠI ĐÂY

CÔNG TY ………………

…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:….. /…./UQ-CTGIẤY ỦY QUYỀN

  • Căn cứ Bộ Luật dân sự năm 2015 của Quốc Hội nước Cộng hòa xá hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/01/2017;
  • Căn cứ Điều lệ công ty;

Hôm nay, ngày          tháng         năm …….., tại trụ sở của Bên A, chúng tôi gồm:

1.BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)

Tên công ty

:

………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp

:

………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính

:

………………………………………………………………………

Đại diện

:

………………………………………………………………………

Chức danh

:

………………………………………………………………………

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B)

Họ và tên

:

………………………………………….

Giới tính: …………………

Sinh ngày

:

…………….        Dân tộc: ……………….

Quốc tịch: ………………….

Số CMND

:

…………….       Ngày cấp: ……………

Nơi cấp: …………………..

Nơi đăng ký HKTT

:

…………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại

:

…………………………………………………………………………..

Bên A đồng ý lập Giấy ủy quyền này cho Bên B với nội dung sau:

Điều 1: NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục Thông báo thay đổi Nội dung Đăng ký doanh nghiệp cho Bên A với nội dung cụ thể như sau:

  1. Nộp các hồ sơ vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để thực hiện thủ tục thay đổi Nội dung Đăng ký doanh nghiệp cho Bên A;
  2. Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật đối với hồ sơ thay đổi Nội dung Đăng ký doanh nghiệp cho Bên A;
  3. Trao đổi, giải trình trực tiếp và/hoặc bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến hồ sơ của Công ty;

Điều 2: THÙ LAO ỦY QUYỀN

Việc ủy quyền này không có thù lao.

Điều 3: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

  • Bên A cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung do Bên B nhân danh Bên A thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.
  • Bên B cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các công việc thuộc phạm vi ủy quyền và cam kết chịu trách nhiệm đối với các công việc mà mình thực hiện.
  • Các bên cam đoan những thông tin được ghi trong văn bản này hoàn toàn đúng sự thật, việc lập Giấy ủy quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc.

Điều 4: HIỆU LỰC VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ kết thúc khi Bên B thực hiện xong nội dung công việc được ủy quyền tại Điều 1 hoặc có văn bản khác thay thế.

 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

…………..

TM. BÊN ỦY QUYỀN

………….

Trên đây là Mẫu giấy ủy quyền thay đổi đăng ký kinh doanh, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu giấy ủy quyền tại đây. Nếu cần hướng dẫn và tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

>>Xem thêm: Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất 2021

                       Khi nào cần thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh?

                       Lưu ý sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh


02/08/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185