Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Phá sản là trường hợp doanh nghiệp bị mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và bị TAND tuyên bố phá sản. Trong bài viết này, Công ty Luật Hùng Thắng sẽ cung cấp cho bạn thông tin về trình tự, thủ tục phá sản doanh nghiệp theo quy định của phá sản hiện hành.

1. Phá sản là gì?

Khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014 quy định Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.”

Doanh nghiệp bị xem là mất khả năng thanh toán khi “không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán” (Khoản 1, Điều 4 Luật Phá Sản 2014).

2. Trình tự, thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản hiện hành

Theo quy định của Luật phá sản 2014 thì trình tự, thủ tục phá sản được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, các chủ thể có quyền và nghĩa vụ theo Luật phá sản phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Căn cứ Điều 5 Luật phá sản 2014, các chủ thể có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm:

“1. Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

4. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, thành viên hợp danh khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán hoặc dưới 20% nhưng được quy định tại Điều lệ công ty.

6. Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.”

Người có yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền bằng một trong các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân;
 • Gửi đến Tòa án nhân dân qua bưu điện

Ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Bước 2: Tòa án thụ lý và xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

 • Sau khi nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án xem xét đơn, nếu đơn hợp lệ sẽ thông báo việc nộp lệ phí và tạm ứng phí phá sản. Nếu đơn chưa hợp lệ thì Tòa án yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
 • Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khác.
 • Trả lại đơn nếu thuộc trường hợp trả lại đơn trong quy định của Luật phá sản.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị bằng văn bản gửi Tòa án để các bên thương lượng việc rút đơn. Tòa án ấn định thời gian thương lượng cho các bên nhưng không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ:

 • Trường hợp các bên đã thỏa thuận được với nhau về việc rút đơn thì Tòa án trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
 • Trường hợp thương lượng không thành hoặc hết thời hạn thương lượng mà các bên không tiến hành thương lượng thì Tòa án nhân dân thông báo cho người nộp đơn nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản

Bước 3: Mở thủ tục phá sản

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 105 của Luật phá sản. Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải được gửi cho người nộp đơn, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, chủ nợ, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính và đăng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân và 02 số báo địa phương liên tiếp nơi doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán có trụ sở chính.

Quyết định không mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải được gửi cho người nộp đơn, doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Thời hạn gửi và thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản là 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định.

Bước 4: Triệu tập hội nghị chủ nợ

Hội nghị chủ nợ được triệu tập trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc sau việc lập danh sách chủ nợ hoặc kể từ ngày kết thúc việc lập danh sách chủ nợ trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc trước việc lập danh sách chủ nợ, trừ trường hợp không phải tổ chức Hội nghị chủ nợ theo quy định tại Điều 105 của Luật Phá sản;

Hội nghị chủ nợ sẽ được tiến hành hợp lệ nếu có số chủ nợ tham gia đại diện cho lớn hơn hoặc bằng 51% tổng số nợ không có bảo đảm. Nếu không đáp ứng điều kiện thì Thẩm phán sẽ hoãn hội nghị và tổ chức lại trong vòng 30 ngày sau.

Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra một trong các kết luận sau:

 • Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản;
 • Đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh;
 • Đề nghị tuyên bố phá sản.

Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp

Trong trường hợp Hội nghị chủ nợ ra quyết định áp dụng các biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra quyết định đó, doanh nghiệp phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh và gửi cho Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chủ nợ để xem xét và cho ý kiến.

Thẩm phán sẽ tổng hợp ý kiến về phương án phục hồi của các bên và đưa ra hội nghị chủ nợ để xem xét và thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Bước 6: Tòa án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản

Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng doanh nghiệp vẫn mất khả năng thanh toán thì Thẩm phán sẽ ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

Tài sản còn lại của doanh nghiệp sẽ bị thanh lý và phân chia cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.

3. Dịch vụ Luật sư tư vấn mở thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Công ty Luật Hùng Thắng

 • Tư vấn các trường hợp doanh nghiệp có thể lâm vào tình trạng phá sản;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ liên quan đến thủ tục phá sản;
 • Hoàn thiện hồ sơ liên quan đến thủ tục phá sản doanh nghiệp;
 • Tư vấn thủ tục thực hiện phá sản cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn cách thức tiến hành hội nghị chủ nợ;
 • Tư vấn các biện pháp bảo toàn tài sản cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn phương án phục hồi kinh doanh;
 • Tư vấn thủ tục thanh lý tài sản;
 • Đại diện cho doanh nghiệp trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền liên quan đến thủ tục phá sản;

Tìm hiểu thêm các chủ đề bên dưới:

 


23/02/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185