Chủ đề liên quan

Công ty Luật Hùng Thắng
Số điện thoại Công ty Luật Hùng Thắng
Liên hệ Công ty Luật Hùng Thắng

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người thay mặt doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong mọi hoạt động kinh doanh. Vậy một doanh nghiệp có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật. Trong bài viết này, Công ty Luật Hùng Thắng sẽ cung cấp cho bạn những quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 về vấn đề này.

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
2. Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 12 Luật doanh nghiệp quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

“1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Người đại diện có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của công ty vì đây không chỉ là người đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà còn đại diện cho doanh nghiệp trong việc giải quyết các vụ việc tranh chấp trước Trọng tài, Tòa án hoặc các cơ quan Nhà nước khác.

Chính vì vậy mà Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

3. Một công ty được quyền có nhiều người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi doanh nghiệp, vậy mỗi doanh nghiệp được phép có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật.

Trước đây, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 thì một công ty chỉ được phép có một người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên Luật doanh nghiệp 2014 và đặc biệt là Luật doanh nghiệp 2020 đã cho phép một công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật.

Cụ thể, khoản 2 Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: 

“2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Mặc dù Luật doanh nghiệp 2020 quy định, một doanh nghiệp có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên quy định này chỉ được áp dụng đối với loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần mà không áp dụng đối với Công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân. Trong trường hợp, công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty phải quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất 01 người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

4. Lưu ý về chức danh của người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể giữ các chức danh như: Giám đốc công ty, Tổng giám đốc công, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị,… Tuy nhiên, đối với những công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì chức danh của người đại diện theo pháp luật được quy định như sau:

  • Đối với công ty TNHH 1 thành viên:

Theo Khoản 3 Điều 79 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “3. Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.”

  • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Theo Khoản 3 Điều 54 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “3. Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.”

  • Đối với công ty cổ phần:

Theo Khoản 2 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “2. Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.”

Một số chủ đề hữu ích dành cho bạn:


02/03/2021
Lịch trình cho

Tư vấn miễn phí

Công ty Luật Hùng Thắng chuyên tư vấn doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thành lập công ty, tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn đất đai, tư vấn hợp đồng, tư vấn hôn nhân, tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, luật sư bào chữa..

19000185